Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 • ALGEMEEN

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.mexicanfood.be (hierna de “onlineshop”) met betrekking tot de op de website www.mexicanfood.be aangeboden producten (hierna “product(en)”).

De website www.mexicanfood.be is eigendom van en wordt beheerd door Stijn Deschacht, Pottenbakkerstraat 11/E1, 8400 Oostende, met ondernemingsnummer 0895 396 508 (hierna genoemd de "Verkoper", "wij" of "ons"), die optreedt als verkoper van de Producten.

Door een bestelling te plaatsen op www.mexicanfood.be worden door u deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te erkennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort gelden.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.

 • BESTELLING EN AANBOD

 

Om producten te bestellen via de online shop dient u meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen en minderjarigen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en zelf het bestelformulier dienen in te vullen, in het andere geval wordt de bestelling niet aanvaard.

Bestellingen kunnen slechts worden verwerkt als u zich duidelijk heeft geïdentificeerd (via naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en alle andere vereiste informatie)

Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

De procedure voor het bestellen van producten verloopt voorts als volgt:

 • U kiest de producten waarvan het aanbod en de prijs duidelijk bij de keuze van deze producten staan aangegeven op de online shop;
 • U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;
 • De betaling wordt goedgekeurd;
 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;
 • Wij innen de betaling van uw betaalkaart;
 • Wij verzenden de Producten;
 • U ontvangt de Producten.

 

De geplaatste bestellingen kunnen slechts worden verstrekt zolang de voorraad strekt en binnen de in deze verkoopsvoorwaarden geformuleerde beperkingen

Het louter plaatsen van een bestellingen via de online shop bindt de verkoper niet, bestellingen dienen door ons immers eerst te worden geaccepteerd.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

De acceptatie van uw bestelling vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling alsnog te weigeren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Wij kunnen bestellingen weigeren als de voorraad is uitgeput (hiervan wordt u per e-mail of telefonisch verwittigd), bij foutieve prijsaanduiding, de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of oncontroleerbaar zijn, wij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw hebben, ons beveiligingssysteem aangeeft dat de bestelling abnormaal of frauduleus is, wij kunnen aannemen dat de bestelling werd geplaatst door een minderjarige of handelingsonbekwame (zie boven).

Indien wij een bestelling weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product terugbetalen.

 • PRIJZEN EN KOSTEN

 

De prijzen vermeld op de online shop zijn inclusief het toepasselijke BTW-tarief. Het aanbod, de prijs en de kosten worden duidelijk weergegeven op de online shop en dit uiterlijk op het ogenblik waarop u de bestelling plaats.

U betaalt de prijs en de kosten die gelden op het ogenblik van bestelling en die duidelijk worden aangegeven op het ogenblik waarop u de bestelling plaatst.

Evenwel zijn wij nergens toe gehouden indien zich eventuele fouten voordoen in de weergegeven prijzen en kosten. Niettegenstaande wij de online shop met de nodige zorg hebben opgebouwd, zijn wij geenszins geboden door eventuele onvolledige, niet correcte of niet actuele informatie.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

De verzendkosten worden eveneens aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor de België, Nederland en Frankrijk zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en het totale gewicht van uw bestelling. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen. Verzendingen zijn beperkt tot en met 30 kg per colli. Elke bestelling die boven dit gewicht uitkomt wordt over meerdere collis verdeeld. Zodra het volume te groot wordt kunnen we ook kiezen om over te gaan tot palletzending.

BELGIE:
Verzendingen gebeuren met Bpost.

 • Afhaling in Oostende: gratis.
 • Meer dan 40 euro besteld: gratis verzending.
 • Minder dan 40 euro; minder dan 10 kg: 4 euro verzendkost.
 • Minder dan 40 euro; tussen 10 en 30 kg; 4,50 euro verzendkost.

NEDERLAND:
Verzendingen gebeuren met PostNl

 • Meer dan 50 euro besteld: gratis verzending.
 • Minder dan 50 euro; tot 30kg: 5 euro verzendkost.

FRANCE/LUXEMBURG:
Verzendingen gebeuren met DPD

 • Meer dan 65 euro besteld: gratis verzending.
 • Minder dan 65 euro; tot 30 kg: 6,5 euro verzendkost.

LEVERING


We proberen bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren. De aangegeven levertermijn gaat pas in na aanvaarding van de bestelling en betaling en wanneer alle bestelde producten voorradig zijn.

Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

 • CONFORMITEIT, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Wij zijn dan ook niet gehouden inzake enige afwijkingen.

U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het door u opgegeven leveringsadres. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben.

Geenszins zijn wij aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foutieve behandeling van een product door u.

Voor zover wij niet in staat zouden zijn om op grond van een wettelijke bepaling ons van onze volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van ons zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het aanvaarden van de bestelling en beperkt is tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met ons te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt.

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek vastgesteld op het moment van de levering, moet binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren na voorafgaande overeenkomst per telefoon of e-mail. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden. Wij zijn dan ook niet verplicht om in alle gevallen de teruggezonden goederen aan te nemen noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen.

 • BETALING

Voor uw betalingen werken we via Mollie of PayPal.

PayPal zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven met behulp van enkel een e-mailadres, veilig en gemakkelijk online betalingen kunnen ontvangen en verzenden. Het netwerk van PayPal is op de bestaande financiële infrastructuur van bankrekeningen en creditcards gebouwd en vormt zo een wereldwijd betaalsysteem. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. PayPal kan ook bepaalde betaalkaarten verwerken, en daarvoor moet u de gegevens van de betaalkaart verstrekken. De transactie is pas voltrokken als PayPal een bevestiging heeft ontvangen van de uitgever van de kaart voor het gebruik voor bestelling van bepaalde producten. De kosten worden direct in rekening gebracht. We verzenden uw bestelling pas als het geld is ontvangen via het systeem van PayPal of via overschrijving op onze rekening.

Mollie is een Nederlands bedrijf dat betalingen via betaalkaarten op internet kan verwerken. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde  betaalkaarten worden op de website van www.mexicanfood.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

 • HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Stijn Deschacht, Pottenbakkerstraat 11/E1, 8400 Oostende, met ondernemingsnummer 0895 396 508) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (stijn@mexicanfood.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben,

de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

 • PRIVACY

 

Wij behouden ons het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van u te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door u worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

 

U heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van ons.

 • KLACHTEN EN CONTACTGEGEVENS

 

Bij vragen of klachten kunt u per e-mail (contact@mexicanfood.be) of telefoon (+32 485940126)  contact opnemen met onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

 • TOEPASSELIJK RECHT

 

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen over enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden.

 

Dit jaar leer je écht Mexicaans koken

Geen paniek. We helpen je graag en maken het je makkelijk. Schrijf je vandaag nog in en we sturen je recepten, videos en meer om je op weg te helpen!